User Tools

Site Tools


cemtool:7.5:internaltoolbox:interrnal:gaminv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cemtool:7.5:internaltoolbox:interrnal:gaminv [2014/04/25 09:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +[[:​cemtool]]>​[[:​cemtool:​7.5]]>​[[:​cemtool:​7.5:​internaltoolbox]]>​[[:​cemtool:​7.5:​internaltoolbox:​interrnal]]
 +
 +====== GAMINV ======
 +감마 누적 분포 함수의 역함수 값을 구한다.
 +
 +===== 문법 =====
 +<code matlab>
 +X = gaminv(P, A, B)
 +</​code>​
 +
 +<​입력변수>​
 +P : 찾고자 하는 확률
 +A : 감마 누적 분포 함수의 변수 1
 +B : 감마 누적 분포 함수의 변수 2
 +  ​
 +주의 : P, A, B는 모두 크기가 같아야 함. (단일값, 벡터, 행렬 모두 사용가능)
 +    ​
 +<​출력변수>​
 +X : 역함수값
 +
 +===== 설명 =====
 +감마 누적 분포 함수는 P = F(X | A, B)로 정의 된다. ​
 +변수 A, B를 감마 누적 분포 함수의 변수로 갖을 때, 해당 확률 P가 값으로는 어떻게
 +되는지 알아보고자 할 때 사용한다.  ​
 +(감마 누적 분포 함수는 식의 복잡성 때문에 검색을 통해 알아보시기 바랍니다.) ​
 +
 +===== 예제 =====
 +<file matlab ex.cem>
 +p = [0.9502 ​   0.9084 ​   0.8753 ​   0.8488 ​   0.8270 ​   0.8088 ​   0.7932];
 +a = 1:7;
 +b = 5:11;
 +x = gaminv(p, a, b)
 +x = 
 +14.9987 ​  ​23.9982 ​  ​34.9960 ​  ​48.0003 ​  ​62.9992 ​  ​80.0039 ​  ​98.9977 ​
 +</​file>​
 +===== 관련함수 =====
 +[[gamcdf]]
 +
  
cemtool/7.5/internaltoolbox/interrnal/gaminv.txt · Last modified: 2014/04/25 09:03 (external edit)