User Tools

Site Tools


cemtool:7.5:internaltoolbox:interrnal:cd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cemtool:7.5:internaltoolbox:interrnal:cd [2014/04/25 09:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +[[:​cemtool]]>​[[:​cemtool:​7.5]]>​[[:​cemtool:​7.5:​internaltoolbox]]>​[[:​cemtool:​7.5:​internaltoolbox:​interrnal]]
 +
 +====== cd ======
 +작업 디렉토리의 변경
 +
 +===== 문법 =====
 +[문법]
 +===== 설명 =====
 +CD 디렉토리명 은 현재의 디렉토리에서 명시된 ​
 +디렉토리로 변경한다.
 +CD .. 은 현재의 디렉토리로부터 한단계 위의 ​
 +디렉토리로 변경한다.
 +CD 단독으로 사용하면,​ 현재의 디렉토리를 표시한다.
 +
 +===== 예제 =====
 +<file matlab ex.cem>
 +</​file>​
 +===== 관련함수 =====
 +
  
cemtool/7.5/internaltoolbox/interrnal/cd.txt · Last modified: 2014/04/25 09:03 (external edit)